Veřejná knihovna

Analýzy S.A.D.

Analýzy vyhotovené v rámci projektu Bezdomovství pod střechou v letech 2016 – 2018.

„Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242

SAD_Zdraví obyvatel AD

Dodavatel: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

SAD_analýza Modely sociální práce doprovázející bydlení

Dodavatel: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

SAD_Analýza participace

Dodavatel: Kateřina Glumbíková (Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb)

Výstupy pracovních skupin projektu Bezdomovství pod střechou

Výstupy pracovních skupin S.A.D. 2017 – 2018

 

 Výstupy byly vytvořeny v rámci projektu „Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242

SAD_Pravidla v AD

 SAD_Placená práce pro klienty služeb

 SAD_Participace klientů služeb

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení

Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová); VÚPSV, v. v. i. Praha:2016. Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží“, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Velikost a struktura skupin osob bez domova