ZAPOJENÍ

RAROSP – Rada pro rozvoj sociální práce (sdružení právnických osob)

V roce 2010 se Síť aktérů pro domov stalo členem Rady pro rozvoj služeb sociální práce.

Poslání:
Posláním RAROSP je rozvíjet odbornou úroveň, kvalitu a společenskou prestiž profese a oboru sociální práce prostřednictvím spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe mezi vzdělavateli v sociální práci, profesními organizacemi sociálních pracovníků a jejich zaměstnavateli.

Cíle:
Formulovat společná odborná stanoviska k aktuálním tématům rozvoje sociální práce.
Podporovat rozvoj a kvalitu celoživotního vzdělávání v sociální práci.
Předávat nové poznatky široké odborné veřejnosti.

Členy jsou např.:
Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Asociace občanských poraden
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Diakonie ČCE
Charita ČR
Slezská diakonie
Společnost sociálních pracovníků ČR
Česká asociace streetwork

Komise pro rozvoj sociálních služeb

Síť aktérů pro domov je dlouhodobě členem Komise pro rozvoj sociálních služeb při Ministerstvu práce a sociálních věcí.Cílem SAD je bránit a prosazovat zájmy svých členů v této komisi. 

Komise MPSV pro rozvoj sociálních služeb je stálým poradním a iniciativním orgánem ministra práce a sociálních věcí v oblasti rozvoje sociálních služeb.
Komise je zřízena jako pracovní orgán, který se podílí na přípravě strategických dokumentů, monitorování aktuálních problémů a potřeb v oblasti sociálních služeb a na zpracování doporučení pro rozvoj sociálních služeb.

Platforma 10

Seskupení 10 organizací, které se již od počátku roku 2012 scházejí a jednají společně zejména na úrovni MPSV, AK ČR, aj. ve prospěch zabezpečení NNO hlavně s ohledem na financování sociálních služeb. Platforma 10 tvoří S.A.D., ANNO, SKOK, NROZP, ČRSS, Charita ČR, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diakonie ČCE a Naděje.
Mezi její největší úspěchy patří zejména vyjednání 330 miliónů na dofinancování sociálních služeb při jednání s ministrem Drábekm dne 10. 4. 2012.