Analýzy vyhotovené v rámci projektu Bezdomovství pod střechou v letech 2016 – 2018.

„Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242

SAD_Zdraví obyvatel AD

Dodavatel: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

SAD_analýza Modely sociální práce doprovázející bydlení

Dodavatel: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

SAD_Analýza participace

Dodavatel: Kateřina Glumbíková (Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb)