ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem SAD a je složená ze všech členů sdružení. 
Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nejméně jednou za kalendářní rok. Termín a program valné hromady se oznámí členům sdružení ve lhůtě nejméně 30- ti kalendářních dnů před jejím konáním, a to obesláním na e-mailové schránky členů sdružení a vyvěšením na internetových stránkách sdružení.

Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování změn stanov sdružení,
b) jmenování a odvolání členů výboru sdružení,
c) jmenování a odvolání členů revizní komise sdružení,
d) rozpouštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením,
e) schvalování výše členských příspěvků,
f) schvalování programu činnosti sdružení,
g) schvalování rozpočtu sdružení,
h) schvalování účetní závěrky,
i) schvalování zprávy revizní komise,
j) rozhodnutí o vyloučení členů.

Výbor

Výbor má v současnosti 9 členů a je volen valnou hromadou z řad členů sdružení. Počet členů výboru stanovuje valná hromada. Funkční období výboru je čtyřleté, opakovaná volba je možná bez omezení. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to hned na první schůzi po volební valné hromadě. Výbor zejména rozhoduje o vzniku členství, bere na vědomí ukončení členství, vydává interní směrnice, schvaluje koncepční materiály S.A.D., připravuje a schvaluje podklady pro rozhodnutí valné hromady a vykonává další činnosti svěřené mu stanovami spolku. Výbor také rozhoduje o certifikaci služeb azylové domy a projednává případné stížnosti a náměty, které se certifikace týkají. Výbor jmenuje a odvolává ředitele sdružení.

Členové výboru:

Mgr. Iva Poláčková, Společnou cestou z.s., předsedkyně výboru
iva.polackova@sad-cr.cz 

Jan Savický, Slezská diakonie, místopředseda
bethel.fm@slezskadiakonie.cz

Mgr. Ilja Hradecký, NADĚJE
hradecky@nadeje.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.,
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
Katerina.Glumbikova@osu.cz

Jan František Krupa, Armáda spásy
jan_krupa@armadaspasy.cz

Karel Komárek, DiS., K srdci klíč, o.p.s.
komarek@ksrdciklic.cz

Mgr. David Chlupáček, SKP – Naděje pro život
reditel@nadejeprozivot.cz

Bc. Andrea Branná, Charita Český Těšín
matky@ceskytesin.charita.cz 

Ladislav Solana, Armáda spásy
ladislav_solana@armadaspasy.cz

Kontrolní komise

Kontrolní komise je nezávislým orgánem sdružení, při své činnosti se řídí stanovami. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou z řad členů sdružení na období 4 let. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti S.A.D. řádně vedeny a vykonává-li S.A.D. činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Provádí revize hospodaření sdružení v souladu s platnými zákony a nařízeními a předkládá zprávu valné hromadě. Kontrolní komise také rozhoduje v případě odvolání proti výsledku certifikačního procesu.

Na písemnou žádost kteréhokoli člena S.A.D. provádí revizní komise revizi rozhodnutí výboru nebo valné hromady.

Složení revizní komise:
Michaela Bekárková, DiS.,Centrum sociálních služeb Ostrava

Mgr. Eliška Klimešová

Jan Gröger, Armáda spásy

Členská základna

Členem může být každá fyzická a právnická osoba zabývající se problematikou osob bez přístřeší nebo lidmi ohroženými ztrátou bydlení. Podmínkou členství je prohlášení o souhlasu s Pozičním dokumentem S.A.D. a Stanovami spolku. 

O přijetí rozhoduje výbor sdružení na základě písemné přihlášky.

Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení ze sdružení doručeným předsedovi výboru nebo na adresu kanceláře S.A.D., úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby, zánikem organizační jednotky a nebo rozhodnutím valné hromady o vyloučení z důvodu porušení stanov uvedených v bodě III. čl. 4.