ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem SAD a je složená ze všech členů sdružení. 
Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nejméně jednou za kalendářní rok. Termín a program valné hromady se oznámí členům sdružení ve lhůtě nejméně 30- ti kalendářních dnů před jejím konáním, a to obesláním na e-mailové schránky členů sdružení a vyvěšením na internetových stránkách sdružení.

Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování změn stanov sdružení,
b) jmenování a odvolání členů výboru sdružení,
c) jmenování a odvolání členů revizní komise sdružení,
d) rozpouštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením,
e) schvalování výše členských příspěvků,
f) schvalování programu činnosti sdružení,
g) schvalování rozpočtu sdružení,
h) schvalování účetní závěrky,
i) schvalování zprávy revizní komise,
j) rozhodnutí o vyloučení členů.

Výbor

Výbor má v současnosti 9 členů a je volen valnou hromadou z řad členů sdružení. Počet členů výboru stanovuje valná hromada. Funkční období výboru je čtyřleté, opakovaná volba je možná bez omezení. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to hned na první schůzi po volební valné hromadě. Výbor zejména rozhoduje o vzniku členství, bere na vědomí ukončení členství, vydává interní směrnice, schvaluje koncepční materiály S.A.D., připravuje a schvaluje podklady pro rozhodnutí valné hromady a vykonává další činnosti svěřené mu stanovami spolku. Výbor také rozhoduje o certifikaci služeb azylové domy a projednává případné stížnosti a náměty, které se certifikace týkají. Výbor jmenuje a odvolává ředitele sdružení.

Členové výboru:

Jan Savický, Slezská diakonie, předseda
bethel.fm@slezskadiakonie.cz

Karel Komárek, DiS., K srdci klíč, o.p.s., místopředseda
komarek@ksrdciklic.cz

Mgr. Iva Frydrychová, Společnou cestou z.s.
info@spolcest.cz 

Mgr. Jakub Dutka, NADĚJE
jakub.dutka@nadeje.cz

Mgr. Robert Krejčí, NADĚJE
robert.krejci@nadeje.cz

Jan František Krupa, Armáda spásy
jan.krupa@armadaspasy.cz

Mgr. Jitka Modlitbová, Armáda spásy
jitka.modlitbova@armadaspasy.cz

Mgr. Miroslav Ildža, Elim Vsetín, o.p.s.
miroslav.ildza@elimvsetin.cz

Mgr. Otakar Prokeš, Oblastní charita Třebíč
otakar.prokes@trebic.charita.cz

Kontrolní komise

Kontrolní komise je nezávislým orgánem sdružení, při své činnosti se řídí stanovami. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou z řad členů sdružení na období 4 let. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti S.A.D. řádně vedeny a vykonává-li S.A.D. činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Provádí revize hospodaření sdružení v souladu s platnými zákony a nařízeními a předkládá zprávu valné hromadě. Kontrolní komise také rozhoduje v případě odvolání proti výsledku certifikačního procesu.

Na písemnou žádost kteréhokoli člena S.A.D. provádí revizní komise revizi rozhodnutí výboru nebo valné hromady.

Složení revizní komise

Jan Gröger, Armáda spásy

Ing. Sylvie Kubíková, Slezská diakonie

Mgr. David Chlupáček, SKP Jihlava

Členská základna

Členem může být každá fyzická a právnická osoba zabývající se problematikou osob bez přístřeší nebo lidmi ohroženými ztrátou bydlení. Podmínkou členství je prohlášení o souhlasu s Pozičním dokumentem S.A.D. a Stanovami spolku. 

O přijetí rozhoduje výbor sdružení na základě písemné přihlášky.

Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení ze sdružení doručeným předsedovi výboru nebo na adresu kanceláře S.A.D., úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby, zánikem organizační jednotky a nebo rozhodnutím valné hromady o vyloučení z důvodu porušení stanov uvedených v bodě III. čl. 4.