FEANTSA

Co je to FEANTSA

FEANTSA, evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci, představuje střešní organizaci nad neziskovými subjekty, které jsou v ní zapojeny nebo přispívají k boji s bezdomovectvím v Evropě. Cílem FEANTSA je zabránit chudobě a sociálnímu vyloučení lidí ohrožených bezdomovectvím nebo již v něm žijících, případně je zmírnit pomocí povzbuzování a usnadňování spolupráce mezi všemi relevantními aktéry bojujícími s bezdomovectvím v rámci Evropy. FEANTSA má v současné době více než 100 členských organizací pracujících po Evropě téměř ve všech státech Evropské unie. Většina členů FEANTSA jsou národní nebo regionální střešní organizace poskytovatelů služeb, které zajišťují bezdomovcům široké spektrum služeb včetně bydlení, zdraví, zaměstnání a sociální podpory.

Leták FEANSTA

Veřejný závazek

  • Vést trvalý dialog s evropskými institucemi a národními a regionálními představiteli na podporu vývoje a zavádění účinných opatření v boji s bezdomovectvím.
  • Vést a podporovat výzkum a sběr dat k lepšímu porozumění povaze, rozsahu, příčině a řešení, bezdomovectví.
  • Podporovat a usnadňovat výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými organizacemi FEANTSA a příslušnými zúčastněnými stranami s cílem zlepšit politické a praktické možnosti řešení bezdomovectví.
  • Zvýšení veřejného povědomí o složitosti problému bezdomovectví a rozmanité struktuře problémů, kterým lidé bez domova čelí.

Orgány

Členské shromáždění
Účastní se zástupci všech členských organizací, hlasují pouze plnoprávní členové. Členské organizace v rámci konkrétní země mají 10 hlasů, které po dohodě rozdělují mezi sebou. Četnost setkávání 1/rok v rámci evropské konference.

Správní rada (Admistrative Council – AC)
Schvaluje a rozhoduje o statutárních záležitostech Feantsy. AC je tvořena ze zástupců členských organizací tak, že členské organizace z konkrétní země zastupuje v AC vždy 1 osoba. Četnost setkávání 3/rok, z toho 1x v rámci evropské konference.

Výkonný výbor (Executive Committee – EC)
Členové EC jsou individuálně jmenováni z řad členů AC. EC dohlíží a řídí výkonné záležitosti Feantsy – dohled a kontrola výzkumného proudu Evropské observatoře bezdomovectví, vývoj a implementace strategií, kontrola komunikačních strategií, vývoj a kontrola strategií v síťování, propagace mezinárodních výměn. Četnost setkávání 4-5/rok, z toho 1x v rámci evropské konference, 2x v rámci AC.

Finanční výbor (Financial Committee – FC)
FC je usatven AC k rozvoji finančního managementu a kontrole. Komise sestává z prezidenta, pokladníka, ředitele Feantsy a účetní Feantsy.

Pracovní skupiny

  • Bydlení (Housing)
  • Zdraví (Health)
  • Zaměstnanost (Employment)
  • Sběr dat (Data Collection)
  • Právo na byldení (The Right to Housing)
  • Participace (Participation)

Kancelář

Činnost Feantsy prakticky zabezpečuje kolektiv pracovníků v kanceláři pod vedením ředitele Feantsy. Pracovníci naplňují stategická rozhodnutí orgánů Feantsy a zpracovávají poznatky pracovních skupin.

Výzkum

Feantsa spolupracuje s Evropskou observatoří bezdomovectví, která byla založena za účelem řízení evropského výzkumu v oblasti bezdomovectví.