SÍŤ AKTÉRŮ PRO DOMOV

S.A.D. je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství. Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení mjhja začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství.

Síť aktérů pro domov poskytuje prostor pro odbornou diskuzi, výměnu zkušeností, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství. Ve spojení těch, kteří se tématem zabývají, chce vytvářet, zavádět a rozvíjet udržitelné, humánní a odborné cesty k naplňování práva na důstojné bydlení.

V rámci tohoto poslání nabízíme:

 • Expertní znalosti v oblasti bezdomovství a bytové nouze.
 • Certifikaci služby azylové domy (ověření důvěryhodnosti služby v rozsahu příležitostí a podmínek, které vytváří pro cílovou skupinu se specifickými potřebami, provedené nezávislými odborníky téhož zaměření).
 • Spolupráci a zastupování v evropské federaci FEANTSA.
 • Realizaci výzkumných šetření v oblasti bezdomovství, včetně podílu výzkumech v mezinárodní spolupráci.
 • Připomínkování dokumentů strategické a legislativní povahy.
 • Možnost přispět svou odborností v pracovních skupinách.
 • Přenášení zahraniční zkušenosti z oblasti řešení problematiky bezdomovství.
 • Vzdělávací činnost v konkrétních tématech (formou workshopů a konferencí).
 • Konzultační činnost v konkrétních tématech.
 • Tvorbu metodických materiálů ke specifickým tématům.
 • Prosazování nevinícího a antiopresivního přístupu k lidem bez domova.

Poziční dokument Sítě aktérů pro domov, z. s.

Síť aktérů pro domov, z. s. (dále jen S.A.D.) poskytuje prostor pro odbornou diskusi, sdílení zkušeností, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství. Ve spojení těch, kteří se tématem zabývají, chce vytvářet, zavádět a rozvíjet udržitelné, humánní a odborné cesty vedoucí k sociálnímu začleňování a k naplňování práva na důstojné bydlení.

Východiska Pozičního dokumentu S.A.D.:

1. bydlení je domovem, domov znamená pro člověka společenské ukotvení, sociální začlenění;

2. bydlení je základní lidskou potřebou, sociální normou, stabilizátorem životní situace a symbolem společenského statusu;

3. podle Nálezu Ústavního soudu ČR č. 231/2000 Sb. patří právo na bydlení k základním lidským právům;

4. bezdomovství je celosvětový problém přesahující hranice států a kontinentů, je více dynamickým procesem než statickým jevem;

5. část lidí, kteří by s různou mírou podpory mohli rovnou bydlet v bytě, zůstává v provizoriu přístřeší ve veřejných ubytovnách nebo azylových domech z důvodu nedostupnosti přiměřeného bydlení;

6. východiskem ze stavu bezdomovství je bydlení, které se uskutečňuje v bytě přiměřeného standardu, různé formy ubytování bydlením nejsou;

7. existují různé modely, způsoby a přístupy k předcházení bezdomovství a specifické prevence ztráty bydlení, např. prevence nuceného vystěhování z bytu;

8. existují různé modely, způsoby a přístupy k řešení bezdomovství: vícestupňové sociální služby, různé formy sociálního bydlení, bydlení s podporou, včetně modelu bydlení především (housing first); kombinace různých opatření na podporu bydlení má větší účinnost v synergii;

9. odpírání pomoci, stigmatizace lidí bez domova a represivní opatření problém bezdomovství prohlubují; zlehčování problému a jeho přehlížení společnost dlouhodobě poškozuje;

10. tříštění služeb pro lidi bez domova na jednotlivé „druhy“ podle zákona o sociálních službách narušuje efektivitu služeb a nutí k duplicitním úkonům sociální práce; tento nedostatek se násobí při přecházení klientů mezi jednotlivými druhy sociálních služeb a různými poskytovateli; naopak úzké vymezení základních činností neumožňuje poskytnout takovou podporu a pomoc, jaká je v dané životní situaci potřebná;

11. přes všechna opatření pro zajištění bydlení zde zůstanou lidé, kteří systémem propadají; těmto lidem musí být poskytnuty odpovídající veřejné služby, zejména sociální a zdravotní, a vytvářeny opakované příležitosti k zajištění bydlení.

Na základě těchto východisek prohlašujeme:

Národní sociální politika musí stavět na pochopení, že prevence je několikanásobně levnější než řešení důsledků. Prevence ztráty bydlení je základním přístupem k řešení bezdomovství. Jejím smyslem je minimalizovat počet lidí, kteří ztrácejí domov.

Národní bytová politika se musí zaměřit na to, aby byl takový počet bytů přiměřeného standardu za finančně dostupných a nediskriminačních podmínek, aby žádný člověk, zejména žádná rodina s dětmi, nemusel žít v provizoriu přístřeší ani ve vyloučené lokalitě.

Úkolem národní politiky sociálního bydlení a obecních politik sociálního bydlení je dosáhnout stavu, aby každá osoba, každá domácnost dostala příležitost bydlet v bytě nebo se do něj co nejrychleji vrátit.

Sociální bydlení musí doprovázet nabídka podpory domácnosti prostřednictvím sociální práce na obci a sociálních služeb a garance jejich dostupnosti.

Stát musí zajistit financování dostatečných kapacit sociálních služeb určených lidem bez domova a lidem v bydlení s podporou. Samosprávy musí zajistit, aby tyto služby byly na jejich území místně dostupné.

Azylový dům je určen pro vytvoření dočasných podmínek pro zotavení, kdy je člověku nabízena pomoc s cílem získání bydlení v bytě.

Úkolem poskytovatelů služeb lidem bez domova je zajistit důstojné podmínky jejich poskytování, vytvářet příležitosti k sociálnímu začleňování a podporovat klienty na cestě k samostatnému bydlení v takové míře, která odpovídá jejich individuálním potřebám a možnostem. Úkolem poskytovatelů není udržovat klienty v jiné formě bezdomovství a v závislosti na službě.

Poziční dokument připravil Výbor S.A.D. v rámci strategického plánování v letech 2017-2018 v projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou; registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242. Dokument byl schválen Valnou hromadou S.A.D. 4. června 2018 v Praze. Zásady a dílčí kroky k naplňování těchto úkolů jsou rozvíjeny v Koncepci řešení bezdomovství S.A.D. na roky 2020 – 2025.