Účelem certifikace azylových domů je ověření důvěryhodnosti služby v rozsahu příležitostí a podmínek, které vytváří pro cílovou skupinu se specifickými potřebami, provedené nezávislými odborníky téhož zaměření. Ověření přesahuje rámec Standardů kvality sociálních služeb, resp. zaměřuje se na odlišné oblasti a přistupuje k nim odlišnými (kvalitativními) metodami posouzení. Udělení certifikátu je v tomto smyslu také oceněním pracovníků služby. Certifikaci uděluje S.A.D. jako nezávislé profesní sdružení a nepodléhá Technické normě Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, ani režimu Správního řádu. Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé registrovaných sociálních služeb. Certifikaci mohou získat jak členové S.A.D., tak nečlenská zařízení.

       Předmětem posouzení je zejména:

Nastavení služby

Důstojnost pravidel služby

Humánnost, lidský přístup ke klientům

Participace

Angažovanost azylového domu v širším kontextu

Reflexivita (postoj zaměstnanců k nastavení služby, pozice a role sociálního pracovníka zařízení, vztahování se k pracovním zkušenostem, vztahování se k cílové skupině, zacházení s problémy, vnímané nastavení komunikace mezi klienty a zařízením)

Technické vybavení a personální zajištění .

 V rámci procesu certifikace je využívána zejm. obsahová analýza dokumentů služby, strukturovaný skupinový rozhovor s pracovníky zařízení a managementem, dotazníkové šetření u klientů zařízení, pozorování.

Podrobné informace získají zájemci na kontaktním e-mailu info@sad-cr.cz