Realizován v rámci: Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Účel projektu: rozvoj znalostní základny S.A.D. i jeho členů, zavedení platformy pro kultivaci služeb členské základny v odborné diskusi a výměna zkušeností prostřednictvím společné práce na metodických postupech. Realizace projektu umožní podporu členům při zlepšování a adaptaci jejich služeb na připravované legislativní a koncepční změny, zpřesní kritéria členství a zavede proces certifikace členů jako určitou garanci odborné způsobilosti.

Rozpočet projektu: 5 491 002,50 Kč.

Období realizace: 1. 10. 2016 –  31. 10. 2018

VÝSTUPY PROJEKTU JSOU K DISPOZICI VE VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ